To view Portfolio click on Portfolio on the drop down tab.

 .