To view Portfolio click on Portfolio on the Portfolio drop down tab.